top of page
ing. Alper Çayhan | bouwkundig ingenieur
Inleiding

 

Ik ben Alper Çayhan, geboren te Enschede in 1980 en ben oprichter en eigenaar van BouwHandhaving.nl. Ik studeerde in Enschede en ben sinds 2002 bouwkundig specialist op het gebied van advisering met betrekking tot bouwkundige en juridische vraagstukken omtrent bouwregelgeving, het handhaving- en vergunningentraject en (ver-)bouwmogelijkheden.

 

BouwHandhaving.nl is gevestigd in het centrum van Amsterdam en richt zich op de particuliere sector, de zakelijke markt en de overheid, waarbij betrouwbaarheid, persoonlijke benadering, snelheid en kwaliteit hoog in het vaandel staan.

BouwHandhaving.nl | bouwkundig en juridisch advies
Werkervaring

2024

(Interim) Specialist Omgevingswet

  • Gemeente Lelystad

In deze rol houd ik mij bezig met het houden van toezicht en handhaving op het terrein van kamerverhuurbedrijven, illegale bouw, het illegaal gebruik van bouwwerken, ondermijning en het toezicht op open erven en terreinen. Ik ben verantwoordelijk voor het signaleren van overtredingen en het adviseren over de te nemen vervolgstappen en/of maatregelen, het verrichten van onderzoek naar aanleiding van klachten, het rapporteren en adviseren aan de hand van wet- en regelgeving en gemeentelijk beleid, en het verstrekken van informatie en het houden van contact met de burgers totdat het dossier wordt afgerond of overgedragen aan een juridisch medewerker.

2022 - 2023

(Interim) Regisseur cluster Bouwtoezicht

  • Gemeente Houten

In deze rol heb ik 5 directe collega (bouw-)toezichthouders en verdeel ik het werk en zet daarbij in op taken die gedaan moeten worden. Als regisseur coach ik mijn directe collega’s om de kwaliteit van het bouwtoezicht te optimaliseren. Ik ben het eerste inhoudelijke aanspreekpunt binnen het cluster van (bouw-)toezichthouders en zie toe op een goede uitvoering van de werkzaamheden en de voortgang hiervan. Ik draag zorg voor input voor team- en uitvoeringsplannen en jaarverslagen VTH vanuit het cluster. Ik werk nauw samen met de andere regisseurs binnen het team en draag met elkaar zorg voor een integrale afhandeling van zaken en advisering aan de teammanager en de portefeuillehouder(s). Tot slot treed ik op als informant van de teammanager voor de door haar te voeren personeelsgesprekken met de (bouw-)toezichthouders. Hierin ben ik een belangrijke steunpilaar voor de teammanager.

2022

(Interim) Wabo-specialist (Omgevingsrecht) - Toezicht & Handhaving Bouwen en Wonen

  • Gemeente Baarn

Het uitvoeren van regelingen voor bouwen, wonen, ruimtelijke ordening en dorpsvernieuwing. Coördinatie voor de beoordeling van tekeningen en berekeningen. Verantwoordelijk voor het bouw- en woningtoezicht op de verleende (omgevings-)vergunningen. Het toetsen van afwijkingen van de omgevingsvergunning en signalementen aan wet- en regelgeving. Controleren van signalementen van overtredingen, illegale bouwwerken en strijdig gebruik van bouwwerken en terreinen. Het onderhouden van externe contacten en het verstrekken van mondelinge en schriftelijke informatie aan collega’s en externen.

2021 - 2022

 

(Interim) Projectadviseur Toezicht Gebruik

 

  • Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuidoost / Gemeente Weesp

Integraal inspecteren en controleren, zowel zelfstandig als in samenwerking met collega's, op afgegeven vergunningen en de naleving van de wet- en regelgeving voor (bestaande) bebouwing. Het gaat daarbij om thema's klachten, illegale bouw- en gebruik, en kamergewijze verhuur. In het bijzonder voor een tweetal handhavingsprojecten in de gemeente Weesp *. Zulks op aangeven van meldingen van burgers, ondernemers, op basis van signalen vanuit de gebiedsteams en/of eigen bevindingen. Signaleren van en rapporteren over risico's, afwijkingen en overtredingen en adviseren over te nemen maatregelen. Regie voeren voor wat betreft de aanpak van controles, adviezen (aan derden), te nemen maatregelen c.q. het opleggen van sancties. Samen met de senior juridisch projectmedewerker beoordelen van relevantie en haalbaarheid van een te nemen handhavingsbesluit en zorgdragen voor een kwalitatief goede juridisch / technische overdracht aan de juridische medewerkers. Verantwoordelijk voor de actualiteit en tijdige afhandeling van de eigen werkvoorraadlijsten en het periodiek aanleveren van prestatiecijfers. Toezicht houden op projecten, adviseren en informatie geven over de regelgeving en de daarmee samenhangende procedures.

 

* Per 1 juni 2019 is Gemeente Amsterdam ambtelijk fusiepartner van de gemeente Weesp. Vanuit Stadsdeel Zuidoost worden de VTH-taken verzorgd.

2021 - 2023

(Interim) projectteamlid Georganiseerde, Ondermijnende Criminaliteit (GOC)

  • Gemeente Houten

Het bijdragen aan de integrale controles die plaatsvinden in het kader van de bestrijding van ondermijnende criminaliteit en het op integrale wijze verrichten van toezichtstaken door uitvoering te geven aan het Uitvoeringsplan 2020-2021: de aanpak van de prioriteiten uit het Integraal Veiligheidsplan 2020-2023.

2018 - 2019

(Interim) Toezichthouder Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

  • Gemeente Zeist

2015 - 2023

(Interim) Wabo-specialist (Omgevingsrecht) - Toezicht & Handhaving

 

  • Gemeente Houten

Het opstarten, regisseren en het bouwkundig begeleiden en inspecteren van eenvoudige tot complexe (ver-) bouwprojecten (van start tot oplevering) en het onderhouden van contact met interne en externe partijen. Het verzorgen en bewaken van de afdoening van meldingen en toezicht- en handhavingsacties en het optreden als vakinhoudelijk aanspreekpunt. Tot mijn verantwoordelijkheid behoort in dit verband het analyseren en beoordelen van meldingen, plannen van acties en doorlooptijden, afstemmen van activiteiten van (vak)specialisten en het bewaken van de voortgang. Verder lever ik een bijdrage aan kennisdeling- en vergroting. Het op integrale wijze verrichten van toezicht- en handhavingstaken door uitvoering te geven aan de Nota Integrale Handhaving. Ik rapporteer of beoordeel rapportages over illegale bouwactiviteiten, ben verantwoordelijk voor de uitvoering van eventueel aanvullend onderzoek en voer toezicht- en handhavingsinspecties uit. Verder lever ik expertise (technisch en/of juridisch) bij het opleggen van bestuursdwang, voer ik sancties uit, rapporteer ik over de verschillende acties naar diverse publiek- en doelgroepen en betrek ik andere (vak)specialisten bij vermeende overtredingen.

Specialisatie: illegale verkamering (kamergewijze verhuur), transformatie van leegstaande panden (van kantoor naar woningen), revitalisatie winkelcentra (“Het Rond”, “De Passage” en “De Vershof”), toezicht op (asbestgerelateerde) sloopwerkzaamheden en brand-, omgevings- en constructieve veiligheid.

 

 

2015 - 2016

 

(Interim) Wabo-specialist (Omgevingsrecht) - Toezicht & Handhaving

 

  • Gemeente Schagen

Het binnen de kaders van het handhavingsbeleid van de gemeente controleren, inwoners en bedrijven aanspreken en zonodig handhavend optreden. Ik ben zowel binnen als buiten werkzaam en sta daarmee midden in de samenleving. Het is een dynamische en afwisselende functie met een grote diversiteit in werkzaamheden, waaronder het bouwkundig inspecteren en begeleiden van nieuw- en verbouwprojecten (van kleinschalige / particuliere projecten tot grote woning- en utiliteitsbouwprojecten), sloopactiviteiten en het uitvoeren van controles op het gebied van asbest, brandveiligheid en strijdig gebruik. Daarnaast ben ik in nauwe samenwerking met collega’s van andere taakvelden (RO, Welstand, Juridische Zaken) bezig met juridische werkzaamheden, waarbij ik naar aanleiding van meldingen handhavingsinspecties uitvoer, legalisatieonderzoeken doe, waarschuwingsbrieven schrijf en gesprekken met partijen voer om tot een oplossing te komen. Hierbij weet ik een goede afweging te maken van belangen van diverse partijen zoals inwoners, bedrijven en van de gemeente. De voortgang en de (wettelijke) termijnen worden door mij als casemanager bewaakt middels geautomatiseerde systemen.

 

 

2004 - 2015

 

Bouwkundig Medewerker / Handhaver Bouw- en Woningtoezicht

 

Het geven van advies over complexe vraagstukken m.b.t. bouwkundige (onderhouds)projecten, het maken van gebrekenanalyses en het doen van aanbevelingen voor onderhoud en vervangingen. Het voorbereiden, aanbesteden, gunnen en uitvoering geven aan onderhouds- en vervangingsprojecten. Het schrijven van collegevoorstellen en het behandelen van en adviseren in handhavingsdossiers in het kader van regelgeving op het gebied van het omgevingsrecht (bouwen en ruimtelijke ordening). Het controleren en rapporteren over de uitvoering van bouwwerken op basis van de bouwvergunning, wettelijke bepalingen, verordeningen en beleid en het beoordelen van de naleving van vaktechnische- en bouwveiligheidseisen. Het opsporen van illegale bouw, gebruik terreinen, woninggebreken en overlast. Het houden van toezicht op de kwaliteit van bestaande gebouwen. Het geven van aanzet tot het toepassen van bestuursdwang, het behandelen van klachten en het geven van voorlichting aan bouwers en publiek in het kader van procedures en voorschriften. 

 

 

2004

 

(Interim) Medewerker Bedrijfsbureau / Klacht- en Mutatie-opzichter

 

Het regelen en coördineren van de serviceorganisatie van het bedrijfsbureau. Ervoor zorgen dat opzichters voor het dagelijks en mutatieonderhoud hun werk goed kunnen doen. Het voeren van de regie richting aannemers en zorgen dat de bewoners snel en adequaat geholpen worden.

 

 

2004

 

(Interim) Inspecteur Woningtoezicht

 

Klachtbehandeling. Het binnen de kaders van de relevante wet- en regelgeving zorgdragen voor de bouwkundige kwaliteit van bestaande woningen, logementen en andere bebouwingen resulterend in een veilige en gezonde woonomgeving (actief toezicht).

 

 

2003

 

(Interim) Medewerker Bouw- en Woningtoezicht

 

Het toetsen van (bouw-)aanvragen aan bestemmingsplannen, Bouwbesluit, Bouwverordening etc. Het voeren van (voor-) overleg met aanvragers / architecten / aannemers, het verrichten van de noodzakelijke buiteninspecties, het verlenen van vergunningen en de handhaving ervan.

 

 

2002

 

(Buitendienst-) Inspecteur Bouw- en Woningtoezicht

 

Het begeleiden van en toezicht houden op voorbereiding en uitvoering van projecten, nieuwbouw, verbouw en sloop, renovatie, restauratie en onderhoud op bouwkundig gebied, en het toetsen van die activiteiten aan Woningwet, Bouwbesluit en Bouwverordening; het handhaven van de voorschriften van de Woningwet, de Monumentenwet, gemeentelijke verordeningen en beleidsregels; het op correcte en adequate wijze afhandelen van woningklachten van bewoners, zo nodig met gebruikmaking van de ten dienste staande wettelijke middelen; het uitvoeren van de werkzaamheden behorende bij het actief aanschrijfbeleid; het signaleren van illegale bouwwerken en onveilige situaties, en vervolgens het nemen van passende maatregelen.

 

 

< 2002

 

Bouwkundig tekenaar, Constructeur, Ontwerper, CAD-tekenaar

Onze opdrachtgevers
logo Gemeente Lelystad
logo Gemeente Baarn
logo Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost
logo Gemeente Weesp
logo Gemeente Zeist
logo Meatless District
logo Spaarndammer BAUT
logo The Tosti Club
logo Sushi Shop
logo Restaurant Zuid
logo Mauro Mansion
logo BAUT Paradijs
logo Gemeente Houten
logo BAUT & Dreesmann
logo C Amsterdam
logo BAUT Zuid As
logo Gemeente Schagen
logo BAUT Zuid
logo Brouwerij De Prael
logo Gemeente Zandvoort
logo Rochdale
logo Gemeente Rotterdam
logo Gemeente Amsterdam Stadsdeel Bos en Lommer
logo Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum
logo Ton Keijmel Architecten
logo Bartels Ingenieurs
logo Expo Center

2010 - present

2010 - present

Opleiding

2024

Wet goed verhuurderschap, AKD Benelux Lawyers

2023

Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), Wet kwaliteitsborging (Wkb) en Handhaving onder de Omgevingswet (e-learnings en praktijkdagen), mr. dr. ing. P.M.J. de Haan, PDH Advocatuur, Berghauser Pont Academy

2022

HBO Bestuursrecht (deeltijdstudie), NHA Opleidingen

2020

Handhaving in de Omgevingswet / Wet kwaliteitsborging, Berghauser Pont Academy

2018

VOL-VCA, Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden

2016 - 2019 - 2023 (herhaling)

Asbestdeskundige SC-570 (ADK, voorheen DTA-C), BME Opleidingen B.V., Vianen

2005

Handhaving in de Praktijk (ABW-H), BOB Kennisoverdracht B.V.

2002 - 2003

Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht (ABW-I), BOB Kennisoverdracht B.V.

1998 - 2002

HTS Bouwkunde, SAXION Hogeschool Enschede, Instituut Bouwkunde en Civiele Techniek

bottom of page