top of page

Our Expertise

Onze diensten

Bij onze advisering staat u centraal. U bepaalt welke dienst(en) u wenst.

 

Om u inzicht te geven in wat wij voor u kunnen betekenen, geven wij u een opsomming van de meest voorkomende werkzaamheden.

 

Mocht u in onderstaand overzicht niet de dienst vinden, die direct bij uw vraag past, neem dan gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

aanvragen van omgevingsvergunningen en indienen van principeverzoeken of vooroverlegplannen bij uw gemeente

onderhandelen met bedrijven, bewoners of gemeenten

antwoord geven op de vraag "mogen mijn buren ‘dit’ zomaar bouwen?"

ondersteunen bij ingewikkelde omgevingsvergunningen of aanvragen (juridisch / strategisch / kostenbesparend)

leveren van constructieve berekeningen en adviezen

indienen van handhavingverzoeken om (bouw)overlast te laten stoppen

adviseren over mogelijkheden van vergunningsvrij bouwen op grond van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

uitleg geven over de Omgevingswet en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

opstellen van een bouwexploit / aansprakelijkheidsstelling voor eventuele schade ten gevolge van werkzaamheden aan belendingen

Het controleren en rapporteren over de uitvoering van bouwwerken op basis van de verleende omgevingsvergunning, wettelijke bepalingen, verordeningen en beleid en het beoordelen van de naleving van vaktechnische- en bouwveiligheidseisen. Het bouwkundig inspecteren en begeleiden van nieuw- en verbouwprojecten (van kleinschalige / particuliere projecten tot grote woning- en utiliteitsbouwprojecten), sloopactiviteiten en het uitvoeren van controles op het gebied van asbest, brandveiligheid en strijdig gebruik.

inzicht geven in omgevingsplannen

adviseren over oplossingen voor hinder, stank of overlast van uw buren of nabijgelegen bedrijven

adviseren over bespaarmogelijkheden ten aanzien van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

bemiddelen tussen partijen en begeleiden bij planschade

helpen bij strategisch verweer tegen handhaving door de gemeente of ander bevoegd gezag

indienen van zienswijze, bezwaar of beroep (met betrekking tot omgevingsplannen en vergunningen) 

helpen bij verweer tegen te hoge bouwleges

hulp bieden bij verweer in geval van weigering van uw omgevingsvergunning

bouwtechnische opname / nulmeting van de bouwkundige staat van het pand ten behoeve van aankoop, verkoop of bouwexploit

Het opsporen van illegale bouw, gebruik terreinen, woninggebreken en overlast. Het houden van toezicht op de kwaliteit van bestaande gebouwen. Het geven van aanzet tot het toepassen van bestuursdwang, het behandelen van klachten en het geven van voorlichting aan bouwers en publiek in het kader van procedures en voorschriften. Het naar aanleiding van meldingen uitvoeren van handhavingsinspecties, doen van legalisatieonderzoeken, schrijven van waarschuwingsbrieven en voeren van gesprekken met partijen om tot een oplossing te komen.

bottom of page